Saimaannorpat ja Rinteen selvittelyhallitus


Saimaannorpat ja Rinteen selvittelyhallitus

Julkaistu 11.7.2019 Forum24 –verkkosivuilla sekä lehdessä. Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­lo­giik­ka ka­las­ta­jien verk­koi­hin huk­ku­nei­den sai­maan­nor­pan kuut­tien kans­sa on mer­kil­li­nen. Ei men­nyt ko­vin mon­taa päi­vää verk­ko­ka­las­tus­kiel­lon päät­ty­mi­ses­tä, kun tie­do­tus­vä­li­nei­siin kan­tau­tui jo tie­to pe­rä­ti nel­jän kuu­tin kuo­le­mas­ta. Mää­rä on erit­täin mer­kit­tä­vä, sil­lä uha­na­lai­nen norp­pa­kan­ta on noin 400 yk­si­lön ko­koi­nen. Täs­sä mää­räs­sä nel­jä kuut­tia kat­taa it­ses­sään jo pro­sen­tin koko